Leerlingbegeleiding

 

Leerlingbegeleiding

Het Marcanti College heeft veel oog voor hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van leren. Wij werken daarom in kleinere klassen, bieden individuele aandacht en een mentor als centrale figuur voor leerlingen en ouders. Ook zorgen we voor een goede verzuimcontrole.

Veiligheidscoördinator

Deze leerlingcoördinator veiligheid draagt zorg voor de opvang van uitgestuurde leerlingen en initieert de nodige vervolgacties. Verder houdt de leerlingcoördinator tijdens de pauzes en tijdens de lessen toezicht in de school en is de leerlingcoördinator het 1e aanspreekpunt bij alles wat de veiligheid bevordert in en rond de school.

Ondersteuningsaanbod

De ondersteuningsstructuur van de school is opgebouwd rondom vier verschillende professionele momenten (PM), die opeenvolgend zijn. Dat zijn ook de momenten waarop besluiten over de aard en intensiteit van de begeleiding aan leerlingen worden genomen. De professionele momenten kennen een opbouw van begeleidingsmomenten. Hoe verder in de opschaling van de ondersteuning, hoe meer er gewerkt wordt vanuit een steeds scherpere goed geconcretiseerde ondersteuningsvraag, inclusief met eventuele versterkte inzet van interne/externe specialisten.

Op deze manier krijgen leerlingen snel de nodige passende ondersteuning. Deze ondersteuning kan plaatsvinden in de klas of buiten de klas. Waar nodig werken we hierin samen met onze zusterscholen. In deze link "De Kijkwijzer" vind u uitgebreide infromatie.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat bestaat uit de Begeleider Passend Onderwijs, twee RT’ers (remedial teacher), de Ouder Kindadviseur (OKA), jeugdverpleegkundige, schoolarts, zorgmedewerker en de zorgcoördinator. 

Zorgcoördinator

Om contact te krijgen met onze zorgcoördinator Claudia Karamat Ali, kunt u bellen naar het algemene nummer van onze school (020-6069000) of een e-mail sturen naar c.karamatali@marcanti.espritscholen.nl.

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

De begeleider passend onderwijs heeft specifieke kennis op het gebied van het onderwijsleerproces en de (onderwijs)ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten.

Hij of zij kan gevraagd worden ter ondersteuning van de leerling, de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team. De begeleider passend onderwijs zorgt voor afstemming met de betrokkenen in en om de school. Het doel van de ondersteuning is om leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school. Wanneer een leerling wordt doorverwezen naar de begeleider passend onderwijs dan gaat dat in overleg met ouders en hun toestemming is nodig.

De Begeleider Passend Onderwijs voor het Marcanti College is mevrouw J. van Roosmalen (Altra). Zij is bereikbaar via jet.vanroosmalen@altra.nl. Werkdagen: maandag en om de week dinsdag.

Remedial Teacher

Remedial Teaching (RT) is de begeleiding van leerlingen die door bepaalde leer- en/of gedragsproblemen op een lager niveau functioneren. Bijvoorbeeld leerlingen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en schrijven of rekenen. Ook kinderen die veel hoger dan het gemiddelde presteren, hebben soms baat bij RT. Een van de bekendste leerstoornissen is dyslexie. De school kan ook doorverwijzen naar RT begeleiding. Dat gaat in overleg met ouders en daarvoor is toestemming nodig van hen.

Ouder Kindadviseur

De Ouder Kindadviseur (OKA) heeft een speciale rol. De OKA is niet van school en werkt vanuit de wijk die specifiek verbonden is aan het Marcanti College. Ouders en leerlingen kunnen direct, dus buiten school om, contact opnemen. Zij kunnen terecht met al hun vragen. Kleine vragen of grote problemen: de Ouder Kindadviseur is er om mee te denken en oplossingen te zoeken en door te verwijzen als dat nodig is. De school kan ook doorverwijzen naar de Ouder Kindadviseur. Dat gaat in overleg met ouders en daarvoor is toestemming nodig.

De ouder- en kindadviseur voor het Marcanti College is David Wiegel (Ouder- en Kindadviseur VO West & Nieuw-West).

Hij is bereikbaar via d.wiegel@oktamsterdam.nl of 06-58707696. 

Passend onderwijs

Schoolbesturen zijn verplicht om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Ouders hoeven niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende plek.

MULTIsignaal

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind/jongere betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via MULTIsignaal maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind/jongere kenbaar. En MULTIsignaal verbindt professionals die betrokken zijn bij hetzelfde kind,  of een broertje of zusje. Het Marcanti College vindt het belangrijk om met andere professionals en het gezin samen te werken. Zo zorgen we voor samenhangend plan, passend bij het kind/de jonger een het gezin. Om deze samenwerking te bevorderen geven wij in MULTIsignaal aan dat we betrokken zijn bij kinderen/jongeren die bij ons zorg/hulpverlening ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl/regio-amsterdam

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

·             de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is;

·             hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft;

·             welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn;

·             lastige situaties op school.

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon: 020-3306320 / Whatsapp: 06-16004600 / Email: info@oudersteunpunt020.nl

blijf op de hoogte via:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.