Zorg

Naast zorg bij het leren via leerlingbegeleiding, ondersteunt Marcanti College leerlingen en ouders ook op sociaal- en emotioneel gebied. Daarvoor werken we met een uitgebreid team van medewerkers van binnen en buiten Marcanti College.

Zorgcoördinator

Zorg vraagt om een goede afstemming. Onze zorgcoördinator mevrouw Rutte zorgt hiervoor. Daarnaast heeft zij overleg met externe begeleiders zoals de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de schoolmaatschappelijk werkster.

Ouder- en kindadviseur

De Ouder- en kindadviseur begeleidt leerlingen en ouders bij het verhelderen en verduidelijken van problemen en geeft lichte vormen van hulpverlening. Als een leerling bij haar wordt aangemeld, krijgen de ouders hier bericht van.

Zorgfunctionaris

Ieder team heeft een zorgfunctionaris die de zorg in het team coördineert. De zorgfunctionaris zit de wekelijkse leerlingbesprekingen voor en heeft vaak contact met studieloopbaanbegeleiders, de teamleider en de zorgcoördinator over leerlingen die extra zorg of hulp nodig hebben.

De counselor

Onze counselors – leerlingbegeleiders – helpen leerlingen bij het oplossen van problemen die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties. Een leerling kan zelf contact opnemen met de counselor. Het is ook mogelijk dat de studieloopbaanbegeleider of teamleider samen met de leerling de counselor inschakelt.

Interne vertrouwenspersoon

Soms zijn er problemen die de leerling niet aan iedereen kan of wil vertellen. Het Marcanti College heeft een interne vertrouwenspersoon bij wie leerlingen terechtkunnen met klachten over pesten, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. Leerlingen kunnen een interne vertrouwenspersoon altijd persoonlijk benaderen of per mail een afspraak maken.
Mevrouw Santoe is bereikbaar via h.santoe@marcanti.espritscholen.nl 

Bekijk ook: Externe vertrouwenspersoon

GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

We hebben een 2-wekelijks spreekuur van de afdeling preventie van Punt P rond depressiviteit bij leerlingen.  

Schoolarts en schoolverpleegkundige

De schoolarts en de schoolverpleegkundige houden regelmatig spreekuur op school. Leerlingen met vragen of problemen kunnen zelf hun hulp inroepen. Ook ouders/verzorgers kunnen een gesprek of onderzoek aanvragen voor hun kind. Afspraken hiervoor worden direct gemaakt met de GGD of via de school.

In de 1e klas krijgen sommige leerlingen – op advies van de schoolarts van de basisschool – een uitnodiging om het spreekuur te bezoeken. In de 2e klas vindt een onderzoek plaats van alle leerlingen. Het adres van de GGD is: Brederodestraat 108, 1054 VH Amsterdam. Telefoon (020) 555 57 27.

Ondersteuning bij het leren

Naast maatschappelijke zorg, begeleidt en ondersteunt Marcanti leerlingen ook bij het leren.

Bekijk onze leerlingbegeleiding.