Verzuim

Het Marcanti College let streng op verzuim. Met verzuim bedoelen we:

  • te laat komen;
  • spijbelen;
  • uit de les gestuurde leerlingen;
  • afwezig zijn.

Eigen verantwoordelijkheid leren

Ons verzuimbeleid is streng, maar pedagogisch- en leerlinggericht. Dit betekent dat een leerling leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen en de gevolgen daarvan. Bij ongeoorloofd verzuim informeren we de ouders en schakelen we de leerplichtambtenaar in.

Bekijk het (tijdelijk) Verzuimbeleid (verzuim, uitstuur, schorsing)