Begeleiding en Ondersteuning

Het Marcanti College ondersteunt leerlingen door het aanbieden van extra begeleiding zodat zij zo goed mogelijk kunnen leren en presteren. 

De ondersteuningsstructuur van de school is opgebouwd rondom vier verschillende professionele momenten (PM), die opeenvolgend zijn. Dat zijn ook de momenten waarop besluiten over de aard en intensiteit van de begeleiding aan leerlingen worden genomen. De professionele momenten kennen een opbouw van begeleidingsmomenten. Hoe verder in de opschaling van de ondersteuning, hoe meer er gewerkt wordt vanuit een steeds scherpere goed geconcretiseerde ondersteuningsvraag, inclusief met eventuele versterkte inzet van interne/externe specialisten.

Op deze manier krijgen leerlingen snel de nodige passende ondersteuning. Deze ondersteuning kan plaatsvinden in de klas of buiten de klas. Waar nodig werken we hierin samen met onze zusterscholen.

Kik hier voor het overzicht van de ondersteuning op het Marcanti College

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat bestaat uit de Begeleider Passend Onderwijs, een RT’er (remedial teacher), de Ouder Kindadviseur (OKA), jeugdverpleegkundige, schoolarts, zorgmedewerker en de zorgcoördinator. 

Telefonisch spreekuur Zorgcoördinator
Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend tussen 9 uur en 10 uur kunnen ouders en professionals terecht met vragen aan de zorgcoördinator en zorgmedewerker. Dit kan via het algemene nummer 020 606 9000.

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
De begeleider passend onderwijs heeft specifieke kennis op het gebied van het onderwijsleerproces en de (onderwijs)ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten.

Hij of zij kan gevraagd worden ter ondersteuning van de leerling, de docent, de mentor, de zorgcoördinator of het team. De begeleider passend onderwijs zorgt voor afstemming met de betrokkenen in en om de school. Het doel van de ondersteuning is om leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school. Wanneer een leerling wordt doorverwezen naar de begeleider passend onderwijs dan gaat dat in overleg met ouders en hun toestemming is nodig.

De Begeleider Passend Onderwijs voor het Marcanti College is Jet van Roosmalen (Altra). Zij is bereikbaar via jet.vanroosmalen@altra.nl. Werkdagen: maandag en om de week dinsdag.

Remedial Teacher
Remedial Teaching (RT) is de begeleiding van leerlingen die door bepaalde leer- en/of gedragsproblemen op een lager niveau functioneren. Bijvoorbeeld leerlingen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en schrijven of rekenen. Ook kinderen die veel hoger dan het gemiddelde presteren, hebben soms baat bij RT. Een van de bekendste leerstoornissen is dyslexie. De school kan ook doorverwijzen naar RT begeleiding. Dat gaat in overleg met ouders en daarvoor is toestemming nodig van hen.

De RT’er die is verbonden aan het Marcanti College is Paulies Beck (RT-Waterland). Zij is bereikbaar via rtwaterland@gmail.com. Werkdagen: Dinsdag.

Ouder Kindadviseur
De Ouder Kindadviseur (OKA) heeft een speciale rol. Zij is niet van school en werkt vanuit de wijk waarin zij specifiek verbonden is aan het Marcanti College. Ouders en leerlingen kunnen direct, dus buiten school om, contact opnemen. Zij kunnen terecht met al hun vragen. Kleine vragen of grote problemen: de Ouder Kindadviseur is er om mee te denken en oplossingen te zoeken en door te verwijzen als dat nodig is. De school kan ook doorverwijzen naar de Ouder Kindadviseur. Dat gaat in overleg met ouders en daarvoor is toestemming nodig.

De ouder- en kindadviseur voor het Marcanti College is Lieselien van Schooten (Ouder- en Kindadviseur VO West & Nieuw-West).

Zij is bereikbaar via l.vanschooten@oktamsterdam.nl of 06-40116479. Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend.

Schoolarts en jeugdverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige biedt uw kind op twee momenten tijdens zijn of haar schooltijd op het Marcanti College een preventief onderzoek aan. Als het nodig is, kan uw zoon of dochter dan snel advies, hulp of ondersteuning krijgen. 

De jeugdarts adviseert bij frequent of langdurig ziekteverzuim.

De jeugdarts voor het Marcanti College is Maarten Kamper (GGD) en de jeugdverpleegkundige Hafida Hajou (GGD).

Protocol medicijnverstrekking
Het kan gebeuren dat een leerling tijdens schooltijd last krijgt van hoofd- of buikpijn. Of dat ouders aan de school vragen om hun zoon of dochter medicijnen te verstrekken of de bijvoorbeeld bloedsuikerspiegel te meten. Hoe gaan we met hiermee om? Het protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen geeft richtlijnen hoe scholen in dit soort situaties kunnen handelen.

Bekijk protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen