Taal en rekenen

Het Marcanti College besteedt extra aandacht aan taal en rekenen.

Taalbeleid

  • De ontwikkeling van het Nederlands loopt als een rode draad door ons onderwijs.
  • Marcanti heeft een taalwerkgroep. Hierin zitten docenten van de verschillende secties.
  • Ongeveer 3 keer per jaar organiseren wij een week waarin lezen centraal staat.
  • Marcanti volgt de taalontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Als het nodig is, krijgen leerlingen steunles of remedial teaching.
  • Alle leerlingen krijgen in de 1e klas extra Nederlands.
  • Wij geven niet alleen in deze extra uren of bij het vak Nederlands aandacht aan taalbegrip en taalbeheersing. Ook de docenten van de andere vakken betrekken dit bij hun lessen.  

Rekenen

  • Op Marcanti College zijn de docenten extra opgeleid in het vak rekenen.
  • Sinds schooljaar 2013/­2014 is er een landelijk verplichte rekentoets. Ook voor leerlingen die geen wiskunde kiezen.
  • Leerlingen krijgen in alle leerjaren het vak rekenen extra aangeboden. Doel: het niveau verhogen, zodat onze leerlingen de rekenen taaltoets met goed gevolg – liefst boven het landelijk gemiddelde – afsluiten.